زنی که تخت بیمارستانی خارجی را به دخترش به عنوان جهاز داد

با استفاده از نرم افزار مدیریت تخت بیمارستانی خارجی کارکنان می توانند پیرامون فرد برنامه ریزی کنند. آنها می توانند پذیرش و ترخیص بیماران را برای ردیابی در دسترس بودن تخت نظارت کنند، به این معنی که افراد می توانند در مناسب ترین بخش ها قرار گیرند تا از سطح بالای مراقبت مداوم در سراسر بیمارستان اطمینان حاصل شود.

این جریان از افراد برای به دست آوردن بیشترین ارزش و کارایی از تخت ها و خدمات مراقبتی ارائه شده در هر لحظه حیاتی است. مدیر تخت، عضوی از کارکنان است که مسئول نظارت مداوم بر پذیرش، ترخیص و جریان افراد در بیمارستان است.

نرم افزار مدیریت تخت به مدیر تخت اجازه می دهد تا ریزه کاری های داخل بیمارستان را ردیابی کند و به طور موثر سازماندهی کند که بیماران کجا می روند.

این امر به ویژه در زمان افزایش تقاضا مفید است زیرا بیماران در حال بهبودی را می توان با خیال راحت به بخش های مختلف منتقل کرد و تخت های مراقبت های حاد را برای بیماران اولویت دار آزاد کرد.

مدیریت تخت نشان می دهد که کدام بخش از بیمارستان به حمایت بیشتری نیاز دارد و کدام بخش می تواند در این زمینه کمک کند. استفاده از تخت افزایش یافته است اما عرضه تخت افزایش نیافته است. حجم بیماران تحت درمان افزایش یافته است. ماهیت پذیرش در بیمارستان با بهبود جراحی در حال تغییر است، به این معنی که جراحی روزانه بیشتر و بازدیدهای کوتاه مدت از بیمارستان است.

توجه ساده به جزئیات هم از کارکنان بالینی و هم از کارکنان اداری پشتیبانی می کند و در زمان آنها برای کمک به سایر بیماران صرفه جویی می کند. همچنین به این معنی است که بیماران بی جهت منتظر درمان نیستند.

تخت بیمارستانی در خانه نه تنها برای فردی که در آن می خوابد مفید است، بلکه می تواند مراقبین را از آسیب های اسکلتی عضلانی نجات دهد. آمبروز می گوید ایمنی برای بیمار و مراقب، نگرانی شماره یک است.

طبق آمار وزارت کار ایالات متحده، افرادی که در مشاغل مراقبت های بهداشتی کار می کنند بیشتر از کارگران تقریباً هر صنعت دیگری در معرض آسیب های اسکلتی عضلانی هستند.